TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Czym jest i dlaczego warto wystąpić o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP)?

Wiążąca informacja o pochodzeniu, tzw. WIP, potwierdza przedsiębiorcom informacje odnośnie pochodzenia towarów i wspomaga jednolitą interpretację reguł pochodzenia. Jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na wniosek zainteresowanego.

Jak uzyskać WIP?

Choć przepisy nie wskazują dedykowanego formularza, na którym należy złożyć wniosek o wydanie WIP, jednak z uwagi na ułatwienie procesu składania wniosku i skrócenie czasu oczekiwania na wydanie decyzji zaleca się korzystanie ze wzoru wniosku, który był załącznikiem do nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Jakie zakres obejmuje WIP?

Wniosek można złożyć tylko w zakresie jednego rodzaju towarów
i jednego zbioru okoliczności, które są istotne dla określenia pochodzenia.

Jeden rodzaj towarów oznacza, że są one sklasyfikowane w ramach tej samej pozycji taryfowej, a jednym zbiorem okoliczności określa się identyczne warunki uzyskania towarów, z zastosowaniem tego samego procesu ich wytwarzania.

Czy zawsze można złożyć wniosek o WIP?

Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie WIP tylko wtedy, jeżeli będzie on powiązany z planowanym wykorzystaniem tej decyzji lub będzie związany z planowanym korzystaniem z procedury celnej.
W innych przypadkach wniosek nie zostanie przyjęty.

Dodatkowo, wniosek nie zostanie przyjęty, jeżeli jest składany lub uprzednio został złożony do organu przez posiadacza lub na rzecz posiadacza w odniesieniu do tych samych okoliczności decydujących o pochodzeniu towarów.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o wydane WIP?

W celu uzyskania decyzji, we wniosku należy podać następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy, jego adres siedziby, telefon, adres e-mail oraz numer EORI (o tym, czym jest numer EORI i jak go uzyskać informowaliśmy Państwa w tym wpisie „Numer EORI, czyli przepustka do sprzedaży i kupna towarów spoza Unii Europejskiej”);
 • dane pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony;
 • kod CN/HS towaru objętego wnioskiem;
 • opis towaru i jego oznaczenie handlowe;
 • skład towarów;
 • kraj pochodzenia;
 • materiały użyte do produkcji towarów i ich pochodzenie;
 • opis procesu produkcji towaru;
 • powołanie na wydane decyzje WIP lub WIT odnoszące się do towarów identycznych lub podobnych (nie muszą one dotyczyć wnioskodawcy);
 • informacje dodatkowe o ewentualnych toczących się postępowaniach prawnych lub administracyjnych dotyczących pochodzenia towaru wraz z sygnaturą.

Wniosek o wydanie WIP jest usługą bezpłatną. Jeżeli do złożenia wniosku w imieniu wnioskodawcy ustanowiony zostanie pełnomocnik, należy pamiętać o udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa i uiszczeniu od niego opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji i ich ważność

Organ wydaje decyzję w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Co ważne, poprzez przyjęcie wniosku nie należy rozumieć jego złożenia.

Jeżeli określenie pochodzenia towaru, którego dotyczy wniosek jest wyjątkowo trudne, organ może przedłużyć postępowanie o kolejne 30 dni w celu sprawdzenia podanych we wniosku informacji. Jeżeli w trakcie badania dostarczonych przez wnioskodawcę informacji organ uzna, ze na ich podstawie nie ma możliwości wydania decyzji, odmówi wydania WIP.

Termin obowiązywania WIP

Decyzje WIP są ważne przez 3 lata od dnia, w którym zaczęły obowiązywać.

Mogą jednak stracić ważność przed upływem tego terminu, jeżeli:

 • Unia Europejska przyjęła rozporządzenie lub zawarła umowę, które mają zastosowanie w Unii Europejskiej, a decyzja WIP przestaje być zgodna z przepisami w nich ustanowionymi;
 • albo decyzja przestała być zgodna z porozumieniem WTO w sprawie reguł pochodzenia lub z notami wyjaśniającymi lub z opinią w sprawie pochodzenia przyjętą do celów interpretacji tego porozumienia.

Dlaczego warto wystąpić o wydanie WIP?

Wiążąca informacja o pochodzeniu to bez wątpienia decyzja ułatwiająca nie tylko pracę organów celnych w trakcie określonych procedur celnych, lecz także pomoc w jednolitej interpretacji reguł pochodzenia.

Uzyskanie decyzji nie jest skomplikowane, niemniej w natłoku obowiązków podatkowych, którym muszą podołać przedsiębiorcy, warto przynajmniej w części z nich zaangażować zewnętrznych doradców.

Jeżeli są państwo zainteresowani uzyskaniem WIP zachęcamy do kontaktu z działem podatkowym naszej kancelarii, który wesprze Państwa z złożeniu odpowiedniego wniosku.

Autor:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony