TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Komisja antymobbingowa – element prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Obowiązkiem każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, jest przeciwdziałanie mobbingowi. Obowiązek powstrzymywania się od praktyk mobbingowych nie odnosi się jedynie do zachowań własnych pracodawcy, lecz także do egzekwowania od pozostałych członków organizacji zachowań etycznych, nienaruszających godności pozostałych współpracowników. Jednym z rozwiązań możliwych do wprowadzenia w firmie, jako element działań prewencyjnych, jest komisja antymobbingowa. Należy jednak pamiętać, że jej powołanie nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności.

Prace nad nowelizacją ustawy odległościowej nadal trwają

W ubiegłym roku pisaliśmy o pracach Ministerstwa Rozwoju i Technologii (dalej również: MRiT) nad projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H przewidującym zmniejszenie ograniczeń wynikających z reguły określającej odległość minimalną elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. MRiT zapowiadało, że dzięki nowelizacji powstaną nowe elektrownie wiatrowe, nastąpi obniżenie cen hurtowych energii elektrycznej i pobudzenie gospodarki lokalnej i krajowej. Jak się okazuje, na niecierpliwie wyczekiwane przez branże zmiany przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Rok 2022 upłynie pod znakiem zmian w prawie pracy. W najbliższym czasie czekają nas m.in. implementacje dyrektyw europejskich, w zakresie urlopu opiekuńczego i uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz uregulowanie pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Przed pracodawcami konieczność dostosowania obowiązujących, ale także wprowadzenia zupełnie nowych regulacji.

Mobbing jako patologia zarządzania

Coraz ważniejszym tematem w organizacjach staje się podejmowanie działań z zakresu zapobiegania dyskryminacji oraz mobbingowi. Tematykę mobbingu, dyskryminacji i sygnalistów poruszaliśmy podczas webinarium, które mieliśmy przyjemność poprowadzić 25 listopada 2021 r. Warto jednak raz jeszcze podkreślić znaczenie efektywnego wdrożenia odpowiednich procedur oraz zwiększania świadomości, zarówno osób decyzyjnych, jak i pozostałych pracowników w tym obszarze. Może się to przyczynić do ograniczenia niepożądanych zjawisk w firmie.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w 2022 r. – zestawienie istotnych zmian dla podatników

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzenia rozliczeń VAT w Polsce. Zmiany dotyczą przede wszystkim nowej metody fakturowania, zasad rozliczania faktur korygujących, zasad wystawiania faktur zwykłych i korygujących.

Polski ład a wynagrodzenia członków zarządu oraz osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania

Zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Rewolucja w podatkach dotknie niemal każdego. Jedną z grup, które odczują skutki Polskiego Ładu są osoby, pełniące funkcje na podstawie aktu powołania i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie. Zmiany dotkną przede wszystkim członków zarządu i prokurentów, członków Komisji Rewizyjnych m.in. w spółkach, stowarzyszeniach. Z jakimi zmianami trzeba się liczyć?

Przedawnienie roszczeń na koniec roku – jak przerwać ich bieg?

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2021 zachęcamy do rozważenia, czy przysługują Państwu roszczenia, których termin przedawnienia upływa wraz jego końcem. W sprawach, w których 31 grudnia 2021 r. upłynie termin przedawnienia, rekomendujemy jak najszybsze podjęcie działań mających na celu przerwanie jego biegu. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że brak podjęcia czynności względem tych roszczeń spowoduje, że ich dochodzenie po wskazanym wyżej terminie stanie się nieskuteczne. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może bowiem uchylić się od zaspokojenia roszczenia.

Webinarium: Mobbing, dyskryminacja i sygnaliści – skuteczne zarządzanie

Według badań ofiarą mobbingu pada nawet 46% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych, co pociąga za sobą wzrost liczby postępowań sądowych przeciwko pracodawcom w ostatnich latach.

Pomimo obowiązków, jakie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji nakłada na pracodawców Kodeks pracy, wiele firm nie posiada wewnętrznych regulacji i procedur, ani nie szkoli pracowników i współpracowników, co pozwoliłoby ograniczyć ryzyka i częstotliwość występowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym i mobbingowym oraz usprawnić zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w tym zakresie, których w związku z nadchodzącymi zmianami prawnymi w zakresie tzw. sygnalistów (whistleblowers) może być od 17 grudnia jeszcze więcej.

Podatek VAT – błędy we wniosku nie stanowią podstawy do odmowy zwrotu VAT

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, błędy popełniane przez podmioty zagraniczne w treści wniosku o zwrot podatku VAT naliczonego w Polsce nie mogą stanowić podstawy do odmowy przyznania zwrotu podatku VAT. Polskie przepisy wykonawcze, pozbawiające podatników zagranicznych prawa do zwrotu podatku VAT z uwagi na popełnione we wniosku błędy, polegające na nieprawidłowym wskazaniu ram czasowych wnioskowanego zwrotu są niezgodne z Dyrektywą 2008/9/WE.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony