TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Polski ład a wynagrodzenia członków zarządu oraz osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania

Zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Rewolucja w podatkach dotknie niemal każdego. Jedną z grup, które odczują skutki Polskiego Ładu są osoby, pełniące funkcje na podstawie aktu powołania i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie. Zmiany dotkną przede wszystkim członków zarządu i prokurentów, członków Komisji Rewizyjnych m.in. w spółkach, stowarzyszeniach. Z jakimi zmianami trzeba się liczyć?

Przedawnienie roszczeń na koniec roku – jak przerwać ich bieg?

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2021 zachęcamy do rozważenia, czy przysługują Państwu roszczenia, których termin przedawnienia upływa wraz jego końcem. W sprawach, w których 31 grudnia 2021 r. upłynie termin przedawnienia, rekomendujemy jak najszybsze podjęcie działań mających na celu przerwanie jego biegu. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że brak podjęcia czynności względem tych roszczeń spowoduje, że ich dochodzenie po wskazanym wyżej terminie stanie się nieskuteczne. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może bowiem uchylić się od zaspokojenia roszczenia.

Webinarium: Mobbing, dyskryminacja i sygnaliści – skuteczne zarządzanie

Według badań ofiarą mobbingu pada nawet 46% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych, co pociąga za sobą wzrost liczby postępowań sądowych przeciwko pracodawcom w ostatnich latach.

Pomimo obowiązków, jakie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji nakłada na pracodawców Kodeks pracy, wiele firm nie posiada wewnętrznych regulacji i procedur, ani nie szkoli pracowników i współpracowników, co pozwoliłoby ograniczyć ryzyka i częstotliwość występowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym i mobbingowym oraz usprawnić zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w tym zakresie, których w związku z nadchodzącymi zmianami prawnymi w zakresie tzw. sygnalistów (whistleblowers) może być od 17 grudnia jeszcze więcej.

Podatek VAT – błędy we wniosku nie stanowią podstawy do odmowy zwrotu VAT

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, błędy popełniane przez podmioty zagraniczne w treści wniosku o zwrot podatku VAT naliczonego w Polsce nie mogą stanowić podstawy do odmowy przyznania zwrotu podatku VAT. Polskie przepisy wykonawcze, pozbawiające podatników zagranicznych prawa do zwrotu podatku VAT z uwagi na popełnione we wniosku błędy, polegające na nieprawidłowym wskazaniu ram czasowych wnioskowanego zwrotu są niezgodne z Dyrektywą 2008/9/WE.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych – krótsze zwolnienia chorobowe

19 sierpnia 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z licznymi wyjątkami, nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w obecnym systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące przede wszystkim zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Choć celem jest zapewnienie współmierności przychodów i kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ocenie części ekspertów z tak gruntownymi zmianami warto było wstrzymać się do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej.

SLIM VAT 2 czyli kolejne zmiany w VAT uchwalone

1 października br. wejdzie w życie większość zmian przewidzianych w drugiej odsłonie pakietu uproszczenia podatku VAT, tzw. SLIM VAT ( S- simple, L-local, M-modern). Prezydent podpisał już ustawę. We wpisie analizuję 6 najistotniejszych zmian, które wkrótce zaczną obowiązywać, dotyczących transakcji łańcuchowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, ulgi na złe długi, odliczenia podatku naliczonego, dobrowolnego opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, wydłużenia czasu na korektę importu w procedurze uproszczonej oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiany w Kodeksie pracy umożliwią pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości – analiza projektu

Wśród projektów nowelizacji Kodeksu pracy, które w ostatnich tygodniach trafiły do Rządowego Centrum Legislacyjnego, jest również projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Impulsem do wprowadzenia zmian w obszarze kontroli pracowników na obecność alkoholu jest obecna regulacja prawna, która de facto uniemożliwia przeprowadzenie takich kontroli, oraz postulaty zgłaszane przez samych pracodawców, wskazujące na coroczny wzrost liczby wypadków przy pracy, spowodowanych nietrzeźwością pracowników.

Nadal można odzyskać zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT

18 marca 2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla polskich podatników (C-895/19) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT od Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). O samym wyroku informowałam już na łamach bloga w kwietniu br., we wpisie „Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT”, w którym szczegółowo analizowałam istotę sporu podatnika z dyrektorem Krajowej Izby Skarbowej (KIS). Po publikacji uzasadnienia wyroku TSUE w maju 2021 r., podatnicy masowo zaczęli składać wnioski o stwierdzenie nadpłaty, aby zdążyć przed 9 czerwca 2021 r., ponieważ tego dnia upłynął termin do złożenia wniosku wraz z należnym oprocentowaniem nadpłaty. Warto pamiętać, że upływ tego terminu nie zamyka jednak drogi do odzyskania zapłaconych odsetek od nieterminowo złożonego WNT.

Aktualizacja założeń e-faktury

Trwają dalsze prace związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia e-faktur do obrotu prawnego. O trwających konsultacjach w tym zakresie informowaliśmy już na łamach naszego bloga we wpisie „Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur”. E-Faktury będą służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego i przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony