TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

SLIM VAT 2 czyli kolejne zmiany w VAT uchwalone

1 października br. wejdzie w życie większość zmian przewidzianych w drugiej odsłonie pakietu uproszczenia podatku VAT, tzw. SLIM VAT ( S- simple, L-local, M-modern). Prezydent podpisał już ustawę. We wpisie analizuję 6 najistotniejszych zmian, które wkrótce zaczną obowiązywać, dotyczących transakcji łańcuchowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, ulgi na złe długi, odliczenia podatku naliczonego, dobrowolnego opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, wydłużenia czasu na korektę importu w procedurze uproszczonej oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiany w Kodeksie pracy umożliwią pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości – analiza projektu

Wśród projektów nowelizacji Kodeksu pracy, które w ostatnich tygodniach trafiły do Rządowego Centrum Legislacyjnego, jest również projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Impulsem do wprowadzenia zmian w obszarze kontroli pracowników na obecność alkoholu jest obecna regulacja prawna, która de facto uniemożliwia przeprowadzenie takich kontroli, oraz postulaty zgłaszane przez samych pracodawców, wskazujące na coroczny wzrost liczby wypadków przy pracy, spowodowanych nietrzeźwością pracowników.

Nadal można odzyskać zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT

18 marca 2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla polskich podatników (C-895/19) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT od Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). O samym wyroku informowałam już na łamach bloga w kwietniu br., we wpisie „Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT”, w którym szczegółowo analizowałam istotę sporu podatnika z dyrektorem Krajowej Izby Skarbowej (KIS). Po publikacji uzasadnienia wyroku TSUE w maju 2021 r., podatnicy masowo zaczęli składać wnioski o stwierdzenie nadpłaty, aby zdążyć przed 9 czerwca 2021 r., ponieważ tego dnia upłynął termin do złożenia wniosku wraz z należnym oprocentowaniem nadpłaty. Warto pamiętać, że upływ tego terminu nie zamyka jednak drogi do odzyskania zapłaconych odsetek od nieterminowo złożonego WNT.

Aktualizacja założeń e-faktury

Trwają dalsze prace związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia e-faktur do obrotu prawnego. O trwających konsultacjach w tym zakresie informowaliśmy już na łamach naszego bloga we wpisie „Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur”. E-Faktury będą służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego i przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – odpowiedź na aktualne potrzeby pracodawców

Po długotrwałych konsultacjach w zakresie wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy do Rządowego Centrum Legislacyjnego skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Choć projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacyjnego w maju, a jego treść została znacząco zmodyfikowana w lipcu, obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Projekt ustawy jest przede wszystkim odpowiedzią na rozpowszechnioną w ostatnim czasie formę wykonywania pracy w trybie home office oraz konieczność wzmożonej ochrony zdrowia pracowników w związku z COVID-19.

Czy wynagrodzenie prezesa można uznać za koszty uzyskania przychodu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej, wydanej 26 czerwca 2021 r., potwierdził stanowisko podatnika w przedmiocie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pokrycie wynagrodzenia prezesa zarządu spółki i jednocześnie jej udziałowca, z tytułu zawartej z nim umowy o dzieło.

Nowy plik JPK_V7 wraz z deklaracją obowiązuje już od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe wymogi dotyczące rozliczania podatku VAT. Wyjątkiem są uregulowania związane z pakietem e-commerce oraz z obowiązkiem oznaczenia w ewidencji sprzedaży terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w uldze na złe długi, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Organy podatkowe nie mogą wszczynać postępowania karnego skarbowego tylko dla pozoru

Organy podatkowe nie mają prawa instrumentalnie wykorzystywać regulacji, która pozwala na zawieszenie biegu terminu przedawnienia lub na jego nierozpoczęcie w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Dodatkowo, aby skutek ten nastąpił podatnik musi być o tym fakcie zawiadomiony, a podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia musi wynikać z niewykonania przez niego zobowiązania podatkowego. Niestety, w praktyce wielokrotnie ma miejsce nadużycie prawa przez organy podatkowe, polegające na wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tylko dla pozoru, którego celem jest wydłużenie czasu na zakończenie postępowania podatkowego.

O czym powinni pamiętać podatnicy na etapie wszczęcia kontroli przez organ podatkowy?

Sytuacje związane z kontrolą podatkową na ogół budzą obawy i strach podatników tuż po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Rzeczywiście, kontrola podatkowa stanowi procedurę znacznie wykraczającą poza zakres czynności sprawdzających, w ramach których organ podatkowy co do zasady weryfikuje terminowość i poprawność składanych deklaracji oraz opłaconych podatków.

Spółki komandytowe nie mają już wyjścia – od 1 maja 2021 r. są podatnikami CIT

Na gruncie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 30 listopada 2020 r. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem CIT. Forma prowadzenia działalności na zasadach, gdy komandytariuszem była zazwyczaj osoba fizyczna o znacznie ograniczonym zakresie odpowiedzialności osobistej, a komplementariuszem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. sp. k.), której odpowiedzialność ograniczona była do wysokości kapitałów własnych, odeszła w zapomnienie.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony