TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nagroda a premia regulaminowa: przewodnik dla pracodawców

W nomenklaturze języka potocznego terminy „premia” i „nagroda” często są używane zamiennie, co w praktyce może prowadzić do nieporozumień w zakresie rozliczeń pracowniczych, zobowiązań wiążących pracodawcę czy konsekwencji, jakie może wywodzić z tytułu ich przyznania pracownik. Warto zaznaczyć, że są to różne kategorie świadczeń, z różnymi implikacjami prawnymi i podatkowymi. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla pracodawców, którzy chcą skutecznie motywować swoich pracowników i unikać potencjalnych problemów prawnych.

Urlopy szkoleniowe: inwestycja w rozwój pracowników?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to proces zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Dla pracowników podnoszących kwalifikacje przewidziane zostały w Kodeksie pracy konkretne świadczenia, z których najważniejszym zdaje się być urlop szkoleniowy. Dla pracodawcy jest to nie tylko obowiązek przewidziany w Kodeksie pracy, ale także okazja do zainwestowania w rozwój personelu i podniesienia kwalifikacji swojego zespołu.

Czy pracodawca ma prawo żądać zwrotu samochodu służbowego w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika?

Czy w przypadku braku zwrotu może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia? Jakie są zasady dotyczące wykonywania poleceń pracodawcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika?

W świetle postanowienia Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r. o sygnaturze II PSK 309/21, powyższe kwestie wydają się być w końcu jednoznacznie rozwiązane. Przyjrzyjmy się kwestiom prawno-pracowniczym, które zdaniem Sądu Najwyższego mogą mieć znaczący wpływ na relacje między pracodawcami a pracownikami.

Monitoring wizyjny w miejscu pracy: szansa na bezpieczny nadzór czy duże wyzwanie?

W dynamicznym środowisku biznesowym, w dobie cyfryzacji i pędzącego postępu technologicznego, pracodawcy coraz częściej sięgają po różne narzędzia, mające na celu zwiększenie efektywności i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednym z takich środków jest monitoring, który z technicznego punktu widzenia może obejmować zarówno nagrywanie obrazu (monitoring wizyjny), jak i dźwięku. Chociaż te technologie mogą przynieść wiele korzyści dla zakładu pracy, istotne jest, aby pracodawcy byli świadomi wymogów związanych z ich stosowaniem.

Nowy rok, nowy rząd i nowy projekt ustawy o sygnalistach

Historia projektów ustawy o sygnalistach jest już tak długa, że trudno jest wskazać, ile wersji zostało już przedstawionych. Zgodnie z założeniami dyrektywy UE dotyczącej sygnalistów, Polska miała obowiązek wdrożyć ją do porządku prawnego w 2021 r. Niestety, mimo wielu prób i pomysłów, do dnia dzisiejszego nie udało się tego dokonać. Kilka dnia temu pojawił się nowy projekt, więc w niniejszym wpisie krótko analizujemy gdzie jesteśmy.

Styczeń pod znakiem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Styczeń to ważny miesiąc dla pracodawców pod kątem wdrożenia w organizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są co do zasady zobowiązani do tworzenia funduszu.

Ponadto 31 stycznia to najpóźniejszy termin na przekazanie pracownikom ewentualnej informacji o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz nie są zobowiązani do wprowadzania w organizacji regulaminu wynagradzania.

Staffing – czym jest i jakie może rodzić konsekwencje?

W ostatnim czasie bardzo chętnie na łamach #TaxAndLawTelegram poruszamy tematy związane z nowelizacjami w prawie pracy, które miały miejsce w 2023 roku. Poszerzamy również wiadomości oraz przedstawiamy aspekty zjawisk dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, ponieważ zjawiska te niekorzystnie wpływają na atmosferę wśród pracowników i mogą przyczynić się do zwiększenia nieefektywności pracy, co może wywołać nieuzasadnione straty u pracodawcy. Dzisiejszy wpis poświęcimy na omówienie zjawiska staffingu oraz tego, jakie może ono mieć konsekwencje dla pracowników i pracodawców.

Dyrektywa o obowiązku raportowania ESG – kogo czekają nowe obowiązki?

16 grudnia 2022 roku została opublikowana w Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Tekst mający znaczenie dla EOG). Wprowadza ona szereg kolejnych obowiązków obejmujących swoich zakresem poszczególnych przedsiębiorców.

Orzeczenia lekarskie pod lupą, czyli o czym powinni pamiętać pracodawcy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Tym samym orzeczenie lekarskie jest dla pracodawcy jednym z ważniejszych dokumentów jakim powinien dysponować przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Zdarzają się jednak sytuacje, które wymagają od pracodawcy dochowania szczególnej staranności w tym zakresie, jednym z przykładów jest konieczność odwołania się od orzeczenia lekarskiego lub potrzeba dodatkowego (ponadplanowego) skierowania pracownika na badania profilaktyczne.

Dodatkowo przypominamy, że zbliża się termin na wykonanie zaległych badań lekarskich, których ważność została przedłużona na podstawie tzw. przepisów covidowych.

Pracownik w Wojskach Obrony Terytorialnej – o czym musi pamiętać pracodawca?

W ostatnim czasie otrzymujemy wzmożoną ilość pytań dotyczących aspektów związanych z powołaniem pracownika do terytorialnej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Powołanie do WOT powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy oraz uprawnień po stronie pracownika, o których należy pamiętać, a przede wszystkim – by wykonać je w określonych ustawowo terminach. W dzisiejszym wpisie na naszym blogu przedstawimy, o czym muszą pamiętać pracodawcy, których pracownicy zgłosili się do pełnienia służby w WOT.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony