TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

TSUE o zwrocie VAT-u

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu o sygnaturze C-397/21 z dnia 13 października 2022 r. wskazał, że usługobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku do urzędu skarbowego, jeżeli podatek został zapłacony a usługodawca znajduje się w likwidacji.

Urlopy związane z rodzicielstwem w dyrektywie work-life balance

Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów urlopu dla pracujących rodziców: urlop macierzyński, rodzicielski i urlop wychowawczy. Dodatkowo, pracownicy-ojcowie mogą wykorzystać tzw. urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. Statystki pokazują jednak, że o ile urlop ojcowski wykorzystywany jest coraz częściej, o tyle urlop rodzicielski jest wykorzystywany zaledwie przez 1 proc. mężczyzn. Być może, zmieni to dyrektywa work-life balance.

Umowa może być uznana za fakturę VAT – przełomowy wyrok TSUE

29 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o sygnaturze C-235/21, który może mieć istotny wpływ na fundamentalne znaczenie faktury VAT w obrocie gospodarczym oraz pozostawić podatników w ciągłej niepewności co do kwalifikacji dokumentów niepodatkowych. Zgodnie z orzeczeniem, w wyjątkowych przypadkach umowa zawarta między kontrahentami może być uznana za fakturę VAT.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wprowadzająca dobrowolny, prywatny system długotrwałego oszczędzania, wchodzący w skład tzw. trzeciego filaru polskiego systemu emerytalnego. PPK to system tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę i państwo, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kto i jakich zasadach może korzystać z PPK? Jak wdrożyć go w firmie? I dlaczego warto, myśląc o nim w kontekście budowania wizerunku pracodawcy – rekrutacji i utrzymania pracowników.

Nowe prawo holdingowe już obowiązuje

Przypominamy, że od 12 października 2022 r. obowiązuje w Polsce tzw. prawo holdingowe, które wprowadziło m.in. możliwość wyłączenia odpowiedzialności zarządu za decyzje, podjęte w interesie całej grupy kapitałowej, oraz możliwość odkupu udziałów lub akcji mniejszościowych spółki zależnej. To istotne zagadnienia z punktu widzenia zwłaszcza zarządów spółek zależnych, ponieważ wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania formalizujące faktyczne funkcjonowanie grup kapitałowych.

Dyrektywa Omnibus – zmiany w e-commerce

Najpóźniej z dniem 28 maja 2022 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do przyjęcia i rozpoczęcia stosowania przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (dalej: Dyrektywa Omnibus). Wprowadziła ona zmiany w prawie ochrony konsumentów. Choć projekt ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus jest procedowany dopiero przez Sejm, już dziś zapraszamy do zapoznania się z głównymi zmianami.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony