TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Urlopy związane z rodzicielstwem w dyrektywie work-life balance

Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów urlopu dla pracujących rodziców: urlop macierzyński, rodzicielski i urlop wychowawczy. Dodatkowo, pracownicy-ojcowie mogą wykorzystać tzw. urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. Statystki pokazują jednak, że o ile urlop ojcowski wykorzystywany jest coraz częściej, o tyle urlop rodzicielski jest wykorzystywany zaledwie przez 1 proc. mężczyzn. Być może, zmieni to dyrektywa work-life balance.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wprowadzająca dobrowolny, prywatny system długotrwałego oszczędzania, wchodzący w skład tzw. trzeciego filaru polskiego systemu emerytalnego. PPK to system tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę i państwo, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kto i jakich zasadach może korzystać z PPK? Jak wdrożyć go w firmie? I dlaczego warto, myśląc o nim w kontekście budowania wizerunku pracodawcy – rekrutacji i utrzymania pracowników.

Zmiany w PPK – na co należy zwrócić uwagę?

Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079, ze zm.) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) (Dz. U. 2020, poz. 1342, ze zm.) oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) (Dz. U. 2019, poz. 1251, ze zm.). Wprowadzone z dniem 4 czerwca 2022 r. modyfikacje obejmują m.in. zmiany w zakresie terminu zapisu do PPK osoby nowo zatrudnionej, transferu środków, definicji podmiotu zatrudniającego, wpłat do PPK oraz nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Komisja antymobbingowa – element prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Obowiązkiem każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, jest przeciwdziałanie mobbingowi. Obowiązek powstrzymywania się od praktyk mobbingowych nie odnosi się jedynie do zachowań własnych pracodawcy, lecz także do egzekwowania od pozostałych członków organizacji zachowań etycznych, nienaruszających godności pozostałych współpracowników. Jednym z rozwiązań możliwych do wprowadzenia w firmie, jako element działań prewencyjnych, jest komisja antymobbingowa. Należy jednak pamiętać, że jej powołanie nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności.

Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Rok 2022 upłynie pod znakiem zmian w prawie pracy. W najbliższym czasie czekają nas m.in. implementacje dyrektyw europejskich, w zakresie urlopu opiekuńczego i uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz uregulowanie pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Przed pracodawcami konieczność dostosowania obowiązujących, ale także wprowadzenia zupełnie nowych regulacji.

Mobbing jako patologia zarządzania

Coraz ważniejszym tematem w organizacjach staje się podejmowanie działań z zakresu zapobiegania dyskryminacji oraz mobbingowi. Tematykę mobbingu, dyskryminacji i sygnalistów poruszaliśmy podczas webinarium, które mieliśmy przyjemność poprowadzić 25 listopada 2021 r. Warto jednak raz jeszcze podkreślić znaczenie efektywnego wdrożenia odpowiednich procedur oraz zwiększania świadomości, zarówno osób decyzyjnych, jak i pozostałych pracowników w tym obszarze. Może się to przyczynić do ograniczenia niepożądanych zjawisk w firmie.

Webinarium: Mobbing, dyskryminacja i sygnaliści – skuteczne zarządzanie

Według badań ofiarą mobbingu pada nawet 46% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych, co pociąga za sobą wzrost liczby postępowań sądowych przeciwko pracodawcom w ostatnich latach.

Pomimo obowiązków, jakie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji nakłada na pracodawców Kodeks pracy, wiele firm nie posiada wewnętrznych regulacji i procedur, ani nie szkoli pracowników i współpracowników, co pozwoliłoby ograniczyć ryzyka i częstotliwość występowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym i mobbingowym oraz usprawnić zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w tym zakresie, których w związku z nadchodzącymi zmianami prawnymi w zakresie tzw. sygnalistów (whistleblowers) może być od 17 grudnia jeszcze więcej.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych – krótsze zwolnienia chorobowe

19 sierpnia 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z licznymi wyjątkami, nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w obecnym systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące przede wszystkim zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Choć celem jest zapewnienie współmierności przychodów i kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ocenie części ekspertów z tak gruntownymi zmianami warto było wstrzymać się do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej.

Zmiany w Kodeksie pracy umożliwią pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości – analiza projektu

Wśród projektów nowelizacji Kodeksu pracy, które w ostatnich tygodniach trafiły do Rządowego Centrum Legislacyjnego, jest również projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Impulsem do wprowadzenia zmian w obszarze kontroli pracowników na obecność alkoholu jest obecna regulacja prawna, która de facto uniemożliwia przeprowadzenie takich kontroli, oraz postulaty zgłaszane przez samych pracodawców, wskazujące na coroczny wzrost liczby wypadków przy pracy, spowodowanych nietrzeźwością pracowników.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – odpowiedź na aktualne potrzeby pracodawców

Po długotrwałych konsultacjach w zakresie wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy do Rządowego Centrum Legislacyjnego skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Choć projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacyjnego w maju, a jego treść została znacząco zmodyfikowana w lipcu, obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Projekt ustawy jest przede wszystkim odpowiedzią na rozpowszechnioną w ostatnim czasie formę wykonywania pracy w trybie home office oraz konieczność wzmożonej ochrony zdrowia pracowników w związku z COVID-19.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony