TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Webinarium: Mobbing, dyskryminacja i sygnaliści – skuteczne zarządzanie

Według badań ofiarą mobbingu pada nawet 46% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych, co pociąga za sobą wzrost liczby postępowań sądowych przeciwko pracodawcom w ostatnich latach.

Pomimo obowiązków, jakie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji nakłada na pracodawców Kodeks pracy, wiele firm nie posiada wewnętrznych regulacji i procedur, ani nie szkoli pracowników i współpracowników, co pozwoliłoby ograniczyć ryzyka i częstotliwość występowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym i mobbingowym oraz usprawnić zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w tym zakresie, których w związku z nadchodzącymi zmianami prawnymi w zakresie tzw. sygnalistów (whistleblowers) może być od 17 grudnia jeszcze więcej.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych – krótsze zwolnienia chorobowe

19 sierpnia 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z licznymi wyjątkami, nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w obecnym systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące przede wszystkim zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Choć celem jest zapewnienie współmierności przychodów i kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ocenie części ekspertów z tak gruntownymi zmianami warto było wstrzymać się do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej.

Zmiany w Kodeksie pracy umożliwią pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości – analiza projektu

Wśród projektów nowelizacji Kodeksu pracy, które w ostatnich tygodniach trafiły do Rządowego Centrum Legislacyjnego, jest również projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Impulsem do wprowadzenia zmian w obszarze kontroli pracowników na obecność alkoholu jest obecna regulacja prawna, która de facto uniemożliwia przeprowadzenie takich kontroli, oraz postulaty zgłaszane przez samych pracodawców, wskazujące na coroczny wzrost liczby wypadków przy pracy, spowodowanych nietrzeźwością pracowników.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – odpowiedź na aktualne potrzeby pracodawców

Po długotrwałych konsultacjach w zakresie wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy do Rządowego Centrum Legislacyjnego skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Choć projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacyjnego w maju, a jego treść została znacząco zmodyfikowana w lipcu, obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Projekt ustawy jest przede wszystkim odpowiedzią na rozpowszechnioną w ostatnim czasie formę wykonywania pracy w trybie home office oraz konieczność wzmożonej ochrony zdrowia pracowników w związku z COVID-19.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony