TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Polski ład a wynagrodzenia członków zarządu oraz osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania

Zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Rewolucja w podatkach dotknie niemal każdego. Jedną z grup, które odczują skutki Polskiego Ładu są osoby, pełniące funkcje na podstawie aktu powołania i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie. Zmiany dotkną przede wszystkim członków zarządu i prokurentów, członków Komisji Rewizyjnych m.in. w spółkach, stowarzyszeniach. Z jakimi zmianami trzeba się liczyć?

Przedawnienie roszczeń na koniec roku – jak przerwać ich bieg?

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2021 zachęcamy do rozważenia, czy przysługują Państwu roszczenia, których termin przedawnienia upływa wraz jego końcem. W sprawach, w których 31 grudnia 2021 r. upłynie termin przedawnienia, rekomendujemy jak najszybsze podjęcie działań mających na celu przerwanie jego biegu. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że brak podjęcia czynności względem tych roszczeń spowoduje, że ich dochodzenie po wskazanym wyżej terminie stanie się nieskuteczne. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może bowiem uchylić się od zaspokojenia roszczenia.

Czy wynagrodzenie prezesa można uznać za koszty uzyskania przychodu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej, wydanej 26 czerwca 2021 r., potwierdził stanowisko podatnika w przedmiocie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pokrycie wynagrodzenia prezesa zarządu spółki i jednocześnie jej udziałowca, z tytułu zawartej z nim umowy o dzieło.

Organy podatkowe nie mogą wszczynać postępowania karnego skarbowego tylko dla pozoru

Organy podatkowe nie mają prawa instrumentalnie wykorzystywać regulacji, która pozwala na zawieszenie biegu terminu przedawnienia lub na jego nierozpoczęcie w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Dodatkowo, aby skutek ten nastąpił podatnik musi być o tym fakcie zawiadomiony, a podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia musi wynikać z niewykonania przez niego zobowiązania podatkowego. Niestety, w praktyce wielokrotnie ma miejsce nadużycie prawa przez organy podatkowe, polegające na wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tylko dla pozoru, którego celem jest wydłużenie czasu na zakończenie postępowania podatkowego.

O czym powinni pamiętać podatnicy na etapie wszczęcia kontroli przez organ podatkowy?

Sytuacje związane z kontrolą podatkową na ogół budzą obawy i strach podatników tuż po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Rzeczywiście, kontrola podatkowa stanowi procedurę znacznie wykraczającą poza zakres czynności sprawdzających, w ramach których organ podatkowy co do zasady weryfikuje terminowość i poprawność składanych deklaracji oraz opłaconych podatków.

Spółki komandytowe nie mają już wyjścia – od 1 maja 2021 r. są podatnikami CIT

Na gruncie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 30 listopada 2020 r. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem CIT. Forma prowadzenia działalności na zasadach, gdy komandytariuszem była zazwyczaj osoba fizyczna o znacznie ograniczonym zakresie odpowiedzialności osobistej, a komplementariuszem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. sp. k.), której odpowiedzialność ograniczona była do wysokości kapitałów własnych, odeszła w zapomnienie.

Szwajcarski przemysł wyrobów medycznych – utrata bezbarierowego dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

26 maja 2021 r., w wyniku braku kompromisu odnośnie niektórych istotnych punktów projektowanego porozumienia, władze szwajcarskie podjęły decyzję o niepodpisaniu z Unią Europejską porozumienia instytucjonalnego. Tym samym negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią zakończyły się fiaskiem, a umowa instytucjonalna, której celem było zabezpieczenie bezbarierowego dostępu Szwajcarii do rynku wewnętrznego UE i umożliwienie jej ekspansji nie została podpisana.

INTRASTAT – kto ma obowiązek składania deklaracji

INTRASTAT to system statystyczny, który umożliwia gromadzenie danych dotyczących obrotu towarowego między krajami Unii Europejskiej. Zgłoszeniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Natomiast transakcje krajowe nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Sprawdź kto i kiedy ma obowiązek składania deklaracji.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony