TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Zbiorcze rozliczanie podatku VAT w przypadku dostaw o charakterze ciągłym

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. I FSK 1848/17) stałe dostawy z magazynu mają charakter dostawy ciągłej, jeśli z umowy zawartej przez strony wynika, że będą powtarzalne w terminach z góry określonych. Obowiązek podatkowy powstanie z końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność, a samego rozliczenia VAT będzie można dokonać w sposób zbiorczy.

Definicja dostawy ciągłej

Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej i wskazała, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz zawarła z kontrahentem umowę dotyczącą usług logistycznych. Kontrahent wynajął spółce wydzieloną część magazynu. Wynagrodzenie z tytułu najmu stało się składnikiem należności za usługi logistyczne. Produkty przechowywane w wyodrębnionej części magazynu stanowią własność spółki, a jej kontrahent jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przechowywanych produktów i przesyłania jej spółce co miesiąc. Własność produktów oraz prawo do rozporządzenia nimi jak właściciel przechodzą na kontrahenta w momencie ich pobrania z magazynu.

Strony umówiły się, że rozliczenia dostaw i płatności będą następować zbiorczo, pod koniec danego okresu rozliczeniowego. Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanęła na stanowisku, że obowiązek podatkowy z tytułu VAT za dostawy produktów znajdujących się w magazynie powstanie z upływem każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, co spółka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA wskazał w wyroku, że skarga zasługiwała na uwzględnienie czego wynikiem było złożenie skargi kasacyjnej do NSA przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zaskarżenie wyroku w całości. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację spółce i stwierdził, że pod pojęciem „dostawy ciągłej” należy rozumieć dostawę, która „(…) realizowana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń a istotą pojęcia dostawy ciągłej nie jest charakter dostawy, lecz sposób jej realizacji, tj. cykliczność”, co ma wyrażać ciągłość świadczeń składających się na tę dostawę.

Co to oznacza w praktyce dla podatników?

Powyższy wyrok stanowi korzystne rozstrzygnięcie dla podatników, ponieważ dokonując regularnych dostaw na rzecz kontrahentów w ramach jednej umowy, mają możliwość zbiorczego rozliczania podatku VAT z tytułu dostawy w ustalonych okresach rozliczeniowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższego zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z działem VAT naszej kancelarii. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony