TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Już ponad dwa miesiące minęły od czasu ostatniej konferencji „Dyskryminacja i mobbing w pracy”, organizowanej przez naszą Kancelarię. Liczny udział w wydarzeniu oraz szerokie zainteresowanie
tematem po raz kolejny udowodniły, jak ważnych zagadnień dotknęliśmy, a przede wszystkim – jak istotne jest podnoszenie świadomości pracodawców i osób zatrudnionych w tym obszarze. W trakcie spotkania padło również wiele pytań o to, jak chronić przed mobbingiem i dyskryminacją osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kogo chroni Kodeks pracy?

Definicję mobbingu znajdziemy jedynie w Kodeksie pracy, konkretnie w art. 94 ze zn. 3. Odnosi się ona w swojej treści do kilku elementów:

 • działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;
 • uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika;
 • wywołanie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej;
 • poniżenie lub ośmieszenie pracownika;
 • izolowanie pracownika lub wyeliminowanie go z zespołu.

W przywołanej definicji mobbingu mowa jest więc jedynie o „pracowniku”.

Przyglądając się roszczeniom możliwym do podniesienia z tytułu mobbingu, do których na gruncie Kodeksu pracy należy zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie, również zauważamy, że Kodeks pracy definiując prawa osoby doznającej mobbingu operuje pojęciem „pracownika”.

Z powyższego wynika, że osobą podlegającą ochronie przed mobbingiem na gruncie Kodeksu pracy, a jednocześnie osobą uprawnioną do dochodzenia roszczeń z tego tytułu jest jedynie pracownik.

Kto posiada status pracownika?

Status pracownika posiadają między innymi osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Do innych podstaw zatrudnienia statuujących przymiot pracownika należą:

 • powołanie;
 • stosunek pracy z wyboru;
 • mianowanie;
 • spółdzielcza umowa o pracę.

W powołanych podstawach zatrudnienia nie znajdziemy natomiast umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, umowa o współpracę czy B2B. Oznacza to, że osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego nie korzystają z ochrony przed mobbingiem przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy. Nie mają one tym samym prawa do dochodzenia roszczeń (zadośćuczynienia, odszkodowania) z tego tytułu w oparciu o postanowienia przepisów prawa pracy.

Nabycie statusu pracownika

Co istotne – status pracownika nabywa się z chwilą nawiązania stosunku pracy, które następuje z chwilą zawarcia umowy o pracę lub faktycznego przystąpienia do pracy.

Oznacza to, że ochrona przed mobbingiem rozpoczyna swój bieg zwykle dopiero po zawarciu umowy o pracę, co dodatkowo uniemożliwia dochodzenie roszczeń z tego tytułu przez kandydatów do pracy.

Czy dotyczy to również ochrony przed dyskryminacją?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów Kodeksu pracy ochrona przed dyskryminacją i odszkodowanie z tego tytułu przysługuje osobom, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Mowa tu o osobie, a nie o pracowniku, z czego wynikają dwie konsekwencje:

 • ochrona przed dyskryminacją rozciąga się na czas przed zawarciem umowy o pracę, tj. na etap rekrutacji do pracy;
 • ochronie przez dyskryminacją nie podlegają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – Kodeks pracy reguluje jedynie prawa i obowiązki pracowników i zastosowanie przez ustawodawcę zwrotu „osoba” zamiast „pracownik” nie rozszerza w żaden sposób katalogu osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń z Kodeksu pracy.

Jakie roszczenia pozostają zatem osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych?

Skoro przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania do osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną, warto przyjrzeć się innym ustawom w poszukiwaniu ochrony dla takich osób.

Osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej przysługuje między innymi roszczenie z Kodeksu cywilnego, w oparciu o przepisy dotyczące ochrony dóbr osobowych. Dobra osobiste, na których naruszenie może powoływać się taka osoba, to na przykład:

 • zdrowie;
 • cześć;
 • godność.

Osoba, wobec której dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych, może żądać:

 • zaniechania naruszeń;
 • złożenia oświadczenia odpowiedniej treści w i odpowiedniej formie;
 • zadośćuczynienia pieniężnego;
 • zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jak skutecznie dochodzić takich roszczeń?

Wystąpienie na drogę cywilną z jednym z powyższych roszczeń następuje poprzez złożenie pozwu do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego, przeciwko konkretnemu sprawcy naruszenia. Jest to spora różnica w stosunku to roszczeń z tytułu mobbingu czy dyskryminacji, gdzie pozwanym jest zwykle pracodawca, niezależnie od tego, kto faktycznie dokonał naruszeń.

Zalecanym często krokiem do podjęcia przed wystąpieniem z oficjalnym powództwem do sądu jest wystosowanie do sprawcy naruszeń pisemnego wezwania z prośbą o zaniechanie naruszeń. Praktyka pokazuje, że często samo zwrócenie uwagi sprawcy naruszeń wystarczy, by zaprzestał on swoich działań.

Czy ochrona z Kodeksu cywilnego jest wystarczająca? Który reżim prawny zapewnia lepszą gwarancję poszanowania dóbr osobistych?

W mojej ocenie dochodzenie praw przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych jest znacznie utrudnione, w szczególności w porównaniu z dochodzeniem praw z tytułu z dyskryminacji.

Pamiętajmy, że w przypadku umów cywilnoprawnych to na osobie dochodzącej swoich praw leży ciężar dowodowy. Lakoniczność przepisów oraz szeroki katalog zachowań wchodzących w ich zakres przysparzają w praktyce wielu problemów z wykazaniem bezprawności naruszania danego dobra osobistego.

Z kolei w przypadku mobbingu – o ile tutaj również to na pracowniku leży ciężar dowodowy – problematyczna staje się często wielość przesłanek koniecznych do wykazania przez pracownika.

Wbrew pozorom w najlepszej sytuacji procesowej znajduje się pracownik chcący wykazać dyskryminację, bowiem w tym przypadku ustawodawca zdecydował się na zastosowanie wyjątku i przerzucenie ciężaru dowodowego na pracodawcę.

Co może zrobić polski ustawodawca?

Myślę, że w dobie rosnącej popularności umów cywilnoprawnych (kontrakty, B2B, umowy zlecenia) konieczne stało się dopasowanie aktualnych przepisów Kodeksu pracy do zmieniających się realiów zatrudnienia. Być może poprzez rozszerzenie ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją również na osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Pytanie jednak, jak pogodzić rozszerzenie takiej ochrony z intencją ustawodawcy do objęcia regulacjami Kodeksu pracy jedynie osób posiadających status pracownika. Może lepszą opcją będzie uregulowanie mobbingu i dyskryminacji w osobnym akcie, chroniącym również osoby na umowach cywilnoprawnych? Te i wiele innych pytań rodzi temat mobbingu i dyskryminacji oraz docierających coraz głośniej sygnałów z zewnątrz o potrzebie właściwego, pełnego uregulowania tych kwestii.

Autorka:
Paula Staszak-Urbańska, LL.M., aplikantka radcowska

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony