TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowe prawo holdingowe już obowiązuje

Przypominamy, że od 12 października 2022 r. obowiązuje w Polsce tzw. prawo holdingowe, które wprowadziło m.in. możliwość wyłączenia odpowiedzialności zarządu za decyzje, podjęte w interesie całej grupy kapitałowej, oraz możliwość odkupu udziałów lub akcji mniejszościowych spółki zależnej. To istotne zagadnienia z punktu widzenia zwłaszcza zarządów spółek zależnych, ponieważ wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania formalizujące faktyczne funkcjonowanie grup kapitałowych.

Między młotem a kowadłem: interes spółki a interes holdingu

Jak już pisaliśmy we wcześniejszym wpisie „Nowe prawo holdingowe już wkrótce”, praktyka funkcjonowania spółek zależnych pokazuje, że z jednej strony ich zarządy muszą dbać o interes całej grupy kapitałowej, z drugiej strony, dotychczasowy stan prawny zobowiązywał zarząd spółki zależnej do dbania przede wszystkim o jej interes. W skrajnej sytuacji zarząd mógł nawet zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wyrządzanie szkody spółce.

Nowe prawo holdingowe wychodzi naprzeciw temu problemowi poprzez wyłączenie odpowiedzialności zarządu spółki zależnej za decyzje podejmowane w interesie całej grupy. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania spółka musi jednak spełnić dodatkowe wymagania, o których szczegółowo pisaliśmy we wpisie „Nowe prawo holdingowe już wkrótce”.

Procedura przymusowego odkupu udziałów lub akcji mniejszościowych spółki zależnej

Zgodnie z nowym prawem holdingowym zgromadzenie wspólników (w przypadku sp. z o.o.) albo walne zgromadzenie (w przypadku spółki akcyjnej) spółki zależnej, uczestniczącej w grupie spółek może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów albo akcji wspólników albo akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio co najmniej 90% kapitału zakładowego.

Ponadto, umowa albo statut spółki zależnej może przewidywać, że powyższe uprawnienie przysługuje spółce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału.

Innymi słowy, spółka dominująca, posiadająca co najmniej 90% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym będzie mogła wymusić sprzedaż pozostałych udziałów / akcji przez wspólnika mniejszościowego. Jeżeli umowa spółki / statut tak stanowi, to powyższe uprawnienie będzie przysługiwało również spółce dominującej, posiadającej co najmniej 75% udziałów / akcji w kapitale zakładowym.

Jednocześnie, wspólnik lub wspólnicy mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów albo akcji przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio, pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi osobami co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Powyższe żądanie może być złożone w każdym roku obrotowym tylko raz, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek.

Podsumowanie

Nowe prawo holdingowe odpowiada na potrzeby rynku poprzez wprowadzenie do polskiego porządku prawnego procedur odzwierciedlających faktyczne funkcjonowanie grup kapitałowych.

Formalizuje ono wykonywanie pozycji dominującej przez spółki-matki, pozwalając jednocześnie na wzmocnienie pozycji udziałowców lub akcjonariuszy większościowych m.in. dzięki możliwości odkupu udziałów lub akcji mniejszościowych.

Wprowadza również wyłączenie odpowiedzialności zarządu spółki zależnej za decyzje podejmowane w interesie całej grupy.

Autorzy:
Norbert Czerniak, prawnik
Wojciech Paryś, radca prawny

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony