TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT

Podatnicy będą mogli odzyskać odsetki wpłacone za nieterminowe zgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zdaniem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej polskie regulacje odnośnie prawa do odliczenia VAT od WNT są bowiem niezgodne z przepisami unijnymi. TSUE uznał, że prawo do rozliczenia podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie nie powinno być uzależnione jakimkolwiek terminem. Ponadto WNT za każdym razem musi stanowić transakcję neutralną podatkowo, co oznacza, że fiskusowi nie należą się odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia transakcji.

Korzystny dla podatników wyrok TSUE wydany został w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, które dotyczyło sporu między podatnikiem a dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie sprzeczności przepisów krajowych z dyrektywą VAT.

Przepisy prawa krajowego dotyczące prawa do odliczenia

Od 2017 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziły dodatkowy warunek dotyczący prawa do odliczenia VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Przepisy zezwalają na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku w tym samym okresie rozliczeniowym, jeżeli deklaracja podatku należnego nastąpi w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu od nabytych towarów.

Jeżeli podatnik w przeciągu tego terminu nie uwzględni transakcji WNT w rozliczeniu VAT, utraci prawo do uwzględnienia VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym musi wykazać VAT należny od tej transakcji. W takim przypadku podatek naliczony musi zostać rozliczony w bieżącej deklaracji VAT, a podatnik jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Tym samym WNT przestaje być transakcją neutralną podatkowo.

Spór podatnika z dyrektorem KIS

Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby potwierdzić możliwość odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie co wykazany VAT należny po upływie ustawowego terminu. Organ wydał negatywną interpretację podatkową w tym zakresie, po czym spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd postanowił zbadać, czy krajowe przepisy ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku od WNT nie naruszają dyrektywy VAT. Zwrócił się więc z pytaniem prejudycjalnym do TSUE. Wyraził w nim opinię, że przepisy ustawy o VAT naruszają przepisy dyrektywy 2006/112/WE poprzez warunkowanie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co rozliczenie podatku należnego od złożenia deklaracji w ustawowym terminie. WSA stwierdził także, że przy ocenie zgodności przepisów należałoby się kierować zasadą dobrej wiary podatnika.

Polskie przepisy godzą w neutralność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

TSUE wydał 18 marca 2021 r. korzystny wyrok dla podatników VAT. Stwierdził w nim, że polskie regulacje odnośnie prawa do odliczenia VAT od WNT są niezgodne z przepisami unijnymi, ponieważ prawo do rozliczenia podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie nie powinno być uzależnione jakimkolwiek terminem. Przepisy prawa krajowego obarczają zdaniem TSUE podatnika ciężarem podatku, co godzi w neutralność WNT.

Fiskusowi nie należały się odsetki za nieterminowe zgłoszenie WNT

Zgodnie z wyrokiem TSUE, wpłacane przez podatnika odsetki od zaległości podatkowej z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT nie były należne fiskusowi. Oznacza to, że podatnicy mogą – po spełnieniu określonych wymagań, ubiegać się o odzyskanie wpłaconych odsetek z powyższego tytułu. Orzeczenie ma także wpływ na bieżące i przyszłe rozliczenia VAT w zakresie WNT. Już teraz Ministerstwo Finansów potwierdziło, że szykuje zmiany w ustawie o VAT, aby dostosować je do rozstrzygnięcia TSUE.

Podatnik może odzyskać wpłacone odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT

Podatnicy już teraz powinni dokonać analizy swoich wcześniejszych rozliczeń i rozważyć dokonanie neutralnych korekt. Pozwoli to podjąć kroki w celu odzyskania wpłaconych odsetek wraz z należnym oprocentowaniem. Weryfikacja indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz odpowiednie przygotowanie wymaganej dokumentacji przez doświadczonego doradcę podatkowego umożliwi skuteczne ubieganie się o zwrot.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w tej sprawie, zachęcamy do kontaktu z działem VAT naszej kancelarii.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony