TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Dyrektywa Omnibus – zmiany w e-commerce

Najpóźniej z dniem 28 maja 2022 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do przyjęcia i rozpoczęcia stosowania przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (dalej: Dyrektywa Omnibus). Wprowadziła ona zmiany w prawie ochrony konsumentów. Choć projekt ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus jest procedowany dopiero przez Sejm, już dziś zapraszamy do zapoznania się z głównymi zmianami.

Informacja o statusie przedsiębiorcy

Dostawcy Platformy E-Commerce będą zobowiązani do informowania konsumentów, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na ich platformie jest przedsiębiorcą. Dzięki temu kupujący będą mogli ustalić, czy do danej umowy zastosowanie znajdą przepisy o ochronie konsumentów. Informacja o statusie przedsiębiorcy ma być oparta o oświadczenia osób trzecich wystawiających swoje produkty na platformie danego dostawcy. Stąd też Dostawcy Platform E-Commerce będą musieli wdrożyć stosowne procedury uzyskiwania owych oświadczeń.

W razie ustalenia, iż dany sprzedawca nie jest przedsiębiorcą, obowiązkiem Dostawcy Platformy E-Commerce będzie poinformowanie kupującego o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do danej umowy, którą zamierza on zawrzeć za pośrednictwem Platformy E-Commerce.

Informacja o indywidualnym dostosowaniu ceny

Zjawiskiem występującym powszechnie w sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych jest indywidualnie dostosowywanie cen produktów do konkretnych kupujących lub konkretnych kategorii kupujących w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań, które pozwalają przedsiębiorcom ocenić siłę nabywczą kupujących.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta nałoży na przedsiębiorców obowiązek informowania konsumentów, iż zaproponowana cena towaru została indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o obniżkach cen

Pochodną indywidualnego dostosowywania cen jest zjawisko tzw. „żonglowania” cenami – sztucznego zawyżania cen przed rozpoczęciem promocji.

W konsekwencji tego zjawiska konsument nie jest w stanie ocenić realnego poziomu oferowanej przez sprzedawcę obniżki cen względem cen wyjściowych. W celu przeciwdziałania powyższej praktyce Dyrektywa Omnibus wprowadza obowiązek podawania najniższej ceny danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni przed ogłoszeniem obniżki, w każdym ogłoszeniu o nadchodzącej promocji.

Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Zgodnie z nowymi przepisami konsument, który zawarł umowę:

  • poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania;
  • lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

będzie mógł w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Wprowadzanie do obrotu towarów „o podwójnej jakości” – nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd

Nowe przepisy zdefiniują w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nową praktykę wprowadzającą konsumentów w błąd. Będzie nią każdy rodzaj wprowadzenia towaru na rynek jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami.

Jednakże takie wprowadzenie nie będzie czynem nieuczciwej konkurencji, jeśli za reklamowaniem towaru jako tożsamego z jego odpowiednikiem na innych rynkach unijnych, przemawiać będą uzasadnione i obiektywne czynniki.

Podsumowanie

Implementacja Dyrektywy Omnibus nałoży na przedsiębiorców oraz Dostawców Platformy E-Commerce szereg obowiązków informacyjnych, których warto być świadomym jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Już dziś zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu pomocy w przygotowaniu oraz wdrożeniu nowych procedur.

Autor:
Norbert Czerniak, Prawnik

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony