TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Czy wynagrodzenie prezesa można uznać za koszty uzyskania przychodu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej, wydanej 26 czerwca 2021 r., potwierdził stanowisko podatnika w przedmiocie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pokrycie wynagrodzenia prezesa zarządu spółki i jednocześnie jej udziałowca, z tytułu zawartej z nim umowy o dzieło.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząca usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowych, zadała pytanie czy możliwym jest zawarcie umowy o dzieło z prezesem zarządu spółki i jednocześnie jej udziałowcem, w celu wykonywania projektów i przekazania praw autorskich, i zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Prezes zarządu spółki pełni swoje funkcje na podstawie powołania i posiada niezbędne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych umowę o dzieło z prezesem zarządu miałby podpisać ustanowiony pełnomocnik.

Wyłączenia w zakresie kosztu uzyskania przychodu w ustawie o CIT

Wątpliwości budził fakt, czy zaliczenie wydatków poniesionych z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla prezesa zarządu na mocy umowy o dzieło do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, patrząc na wyłączenia wskazane w ustawie o CIT.

Kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia przychodów. Jednocześnie, należy mieć na uwadze przewidziane w ustawie wyłączenia dotyczące niektórych wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów oraz konieczność wykazania, że koszt jest racjonalnie i gospodarczo uzasadniony.

Czym jest świadczenie jednostronne?

W pytaniu zadanym we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatnik zadał pytanie czy w przedmiotowej sprawie może znaleźć zastosowanie jedno z wyłączeń tj. brak możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników spółek prawa handlowego oraz brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz osób wchodzących w skład organów stanowiących osoby prawnej z wyjątkiem wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnionej funkcji.

Jednostronne świadczenie należy rozumieć jako świadczenie, w którym wyłącznie jedna strona jest uprawniona a druga jest zobowiązana, i nie może być o nim mowy w sytuacji wykonywania przez wspólnika określonych świadczeń na rzecz spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej, za których wykonanie wspólnik otrzymuje gratyfikację. Jednocześnie, ustawa o CIT nie precyzuje definicji organu stanowiącego osobę prawną, dlatego też należy przez to rozumieć organy władne do podejmowania decyzji w sprawie spółki, czyli np. zgromadzenie wspólników a nie prezesa zarządu spółki, który pełni funkcję organu wykonawczego.

Tym samym, wydatki związane z wypłatą gratyfikacji dla prezesa zarządu spółki z tytułu umowy cywilnoprawnej mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Niemniej, kwestia możliwości zaliczania poszczególnych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w praktyce budzi wiele wątpliwości. Zmiany w podatkach planowane w ramach Nowego Ładu niestety nie rozwiewają wątpliwości, dlatego w razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony