TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Jak uniknąć rejestracji w państwie członkowskim przeznaczenia towarów

Dnia 1 lipca weszły w życie przepisy implementujące postanowienia unijnej dyrektywy2018/1910 (tzw. pakietu quick fixes) dotyczącej m.in. sprzedaży towarów z zastosowaniem procedury magazynu typu call-of-stock. Wspomniana dyrektywa ujednoliciła przepisy państw UE m.in. w zakresie zasad opodatkowania dostawy towarów do innych państw UE. Dzięki nowym przepisom firmy przemieszczające produkty z jednego kraju UE do drugiego w celu późniejszej sprzedaży unikną obowiązku dodatkowego rejestrowania się jako podatnicy VAT w państwie przeznaczenia towarów.

Ułatwienia dla części przedsiębiorców

Transakcje pomiędzy krajami UE stanowią podstawę działalności wielu firm. Jednak nie zawsze sprzedaż poprzedza transport produktów pomiędzy państwami. Zdarza się bowiem, że dostawca A (podatnik podatku od wartości dodanej w UE) przemieszcza towary na rzecz (znanego w chwili przemieszczenia) nabywcy B w innym państwie UE, ale ich faktyczna sprzedaż następuje w późniejszym okresie. Dotychczas w powyższej sytuacji dostawca A powinien co do zasady zarejestrować się dla celów podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów, wykazać tam wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów własnych, a następnie sprzedaż krajową na rzecz nabywcy B. Nowe regulacje pozwolą na skorzystanie z procedury magazynu typu call-of-stock, dzięki czemu proces zostanie znacząco uproszczony.

Procedura magazynu typu call-of stock?

Zastosowanie procedury magazynu typu call-of-stock pozwala uniknąć konieczności rejestracji dla celów podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów. Dopiero w chwili przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę B, dostawca A wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz nabywcy B. Natomiast nabywca B rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wymogi formalne call-of-stock w przypadku dostawy towarów do Polski

Powyższe uproszczenie można zastosować w przypadku, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • towary zostaną przemieszczone przez podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska w celu ich dostawy na późniejszym etapie;
 • towary zostaną dostarczone innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem między tymi dwoma podatnikami;
 • dostawca wysyłający towar nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • nabywca towarów jest zarej6estrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa (lub imię
  i nazwisko) oraz numer identyfikacji podatkowej (poprzedzony kodem PL) są znane dostawcy
  w chwili rozpoczęcia przemieszczenia towaru;
 • dostawca rejestruje przemieszczenie towarów w specjalnej ewidencji prowadzonej dla celów przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-of-stock oraz podaje
  w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej VAT-UE w kraju wysyłki towarów;
 • przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na nabywcę towarów w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu typu call-of-stock.

Zmiana nabywcy po przetransportowaniu towarów

Uproszczoną procedurę można zastosować także w przypadku zmiany nabywcy. Zmiana może nastąpić w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów do Polski. Nowy nabywca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Dostawca musi znać nazwę (lub imię i nazwisko) oraz numer identyfikacji podatkowej nowego nabywcy w chwili zastąpienia.  Dostawca musi także zgłosić zmianę w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej w państwie wysyłki towaru oraz zarejestrować zmianę w prowadzonej przez siebie specjalnej ewidencji przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-of stock.

Brak sprzedaży towarów

W praktyce zdarza się, że wysłane towary finalnie nie zostaną sprzedane w kraju przeznaczenia i zostaną na powrót przemieszczone do państwa wysyłki. Jeżeli do powrotnego przemieszczenia dojdzie w terminie 12 miesięcy od wprowadzenia do magazynu typu call-of-stock, nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów własnych. Dostawca ma jednak obowiązek ujęcia faktu powrotu towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji przemieszczenia towarów w ramach procedury magazynu typu call-of-stock.

Podsumowanie

Z powyższej analizy jasno wynika, że firmy będą mogły skorzystać z uproszczeń, jednak wiąże się to z potrzebą opracowania nowych procedur i dokumentacji. Tylko odpowiednie przygotowanie wewnętrznych zasad prowadzenia transakcji z wykorzystaniem magazynu typu call-of stock umożliwi efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje dyrektywa2018/1910. Odpowiednio wdrożone procedury pozwolą także uniknąć potencjalnych błędów. W związku z wprowadzonymi zamianami zachęcamy do przeanalizowania dotychczasowego modelu transakcji oraz do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy w analizie możliwości skorzystania z powyższych uproszczeń oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Autorzy:
dr Małgorzata Stępień, MBA, Radca prawny/Doradca podatkowy
Dominika Zbonik, LL.B., Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony