TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

INTRASTAT – kto ma obowiązek składania deklaracji

INTRASTAT to system statystyczny, który umożliwia gromadzenie danych dotyczących obrotu towarowego między krajami Unii Europejskiej. Zgłoszeniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Natomiast transakcje krajowe nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Sprawdź kto i kiedy ma obowiązek składania deklaracji.

Kto podlega obowiązkowi sprawozdawczemu?

Nie każdy przedsiębiorca, który dokonuje przywozu i wywozu towarów na terenie Unii Europejskiej jest zobowiązany do przekazywania danych statystycznych do systemu INTRASTAT. Zgodnie z przepisami obowiązek sprawozdawczy spoczywa na:

 • osobie fizycznej;
 • osobie prawnej;
 • na jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Powyższe dotyczy zarejestrowanych podatników VAT w kraju wysyłki lub przywozu uczestniczących w obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE, które:

 • zawarły umowę, z wyjątkiem umowy przewozu, powodującą wysyłkę/dostawę towarów lub
 • w przypadku braku takiej umowy – dokonują wysyłki towarów/przyjmują dostawę albo przewidują ją lub
 • w przypadku braku takiej umowy – są w posiadaniu towarów będących przedmiotem wysyłki/dostawy.

Ponadto, aby powyższy podmiot był zobowiązany do przekazania danych do systemu INTRASTAT, musi przekroczyć progi statystyczne ustalane każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość progów statystycznych w 2021 roku

Obowiązujące w bieżącym roku progi zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Od stycznia 2021 roku dla przywozu (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) obowiązują następujące progi:

 • próg podstawowy: 4 000 000 PLN;
 • próg szczegółowy: 65 000 000 PLN.

Od początku 2021 roku dla wywozu (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) progi statystyczne wynoszą:

 • próg podstawowy: 2 000 000 PLN;
 • próg szczegółowy: 108 000 000 PLN.

Progi statystyczne a obowiązek składania deklaracji INTRASTAT

Podmioty będą zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT, jeżeli wartość dokonanych przywozów lub wywozów w roku poprzedzającym aktualny rok sprawozdawczy lub w aktualnym roku sprawozdawczym przekroczyła wartość określonego progu dla przywozu lub wywozu.

W przypadku przekroczenia progów statystycznych w roku ubiegłym, osoba zobowiązana musi składać deklaracje począwszy od pierwszego do ostatniego miesiąca bieżącego roku sprawozdawczego.

W przypadku przekroczenia progów statystycznych w roku bieżącym, osoba zobowiązana musi składać deklaracje od okresu, w którym został przekroczony próg statystyczny.

Jeżeli nie zachodzą powyższe przesłanki, obowiązek sprawozdawczy wygasa. Oznacza to, że podmioty, które nie przekraczają wyżej wskazanych progów w określonych okresie, nie będą zobligowane do składania deklaracji INTRASTAT.

Jakie dane należy przekazać w zgłoszeniu INTRASTAT?

Zgłoszenie INTRASTAT wymaga podania między innymi następujących danych:

 • kraj wysyłki lub kraj przeznaczenia towarów;
 • kod rodzaju transakcji;
 • kod CN towaru;
 • masa netto w kg;
 • wartość fakturowa w PLN.

Jak i kiedy przekazać potrzebne dane?

Właściwym Urzędem do przekazywania danych w ramach systemu INTRASTAT jest Izba Celna w Szczecinie. Zgłoszenia przyjmowane są tylko w formie elektronicznej i wymagają uprzedniej rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i uzyskania numeru EORI (Economic Operator’s Registration and Identification).
Zgłoszenia za dany okres sprawozdawczy, czyli za dany miesiąc – należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Kary za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 3000 zł za każdy niezgłoszony okres sprawozdawczy. Karę nakłada się w drodze decyzji po uprzednim trzykrotnym upomnieniu.

Odpowiednie procedury uchronią przed sankcją

Prawidłowa weryfikacja, czy dany podmiot zobligowany jest do składania deklaracji INTRASTAT oraz właściwe wywiązywanie się z obowiązków pozwolą uniknąć sankcji. Dlatego zachęcamy do kontaktu z działem VAT kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ – sprawdzimy, czy mają Państwo obowiązek składania deklaracji INTRASTAT. W razie potrzeby wesprzemy w rejestracji oraz składaniu comiesięcznych zgłoszeń.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony